Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

on

Σας καλούμε σε τακτικής συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 20 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:45 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2016
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

3. Νομιμοποίηση μετάβασης της αντιδημάρχου κυρίας Καλλιόπης Τζουμέρκα στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

4. Έγκριση δαπανών του άρθρου 19 Ν.4375/2016 που αφορούν τη συνδρομή του Δήμου στην εύρυθμη λειτουργία των δομών φιλοξενία προσφύγων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

5. Έγκριση ανέγερσης μνημείου από το Σύλλογο Μικρασιατών Πιερίας στο χώρο που βρίσκεται μπροστά από το κτίριο του Συλλόγου
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

6. Λήψη απόφασης για διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

7. Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

8. Έγκριση διαγραφής απαιτήσεων ετών 2008, 2009 και 2010 κατά του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

9. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από το Δήμαρχο όσων αυθαίρετα κατέχουν το με αριθμό 5205 τεμάχιο αγροκτήματος Κατερίνης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

10. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

11. Τροποποίηση της 543/2015 απόφασης Δ.Σ. σχετικής με καθορισμό αμοιβής δικηγόρου για γνωμοδοτήσεις σε θέματα πολεοδομίας
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

12. Έγκριση της ετήσιας συνδρομής για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του λογισμικού AlmaPro για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

13. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στη θέση «Παλαιοπαναγιά» της Τ.Κ. Ρητίνης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

14. Έγκριση ή μη παραχώρησης χώρου στο Δημοτικό Κατάστημα Καλλιθέας για τη στέγαση του ιατρείου Καλλιθέας
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

15. Συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου της Πολιτικής Προστασίας
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

16. Έγκριση σύναψης συμβάσεων με ιδιώτες για την υποστήριξη του Δήμου Κατερίνης με ιδιωτικά μηχανήματα στο έργο της συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας και της συντήρησης και επισκευής βλαβών των αρδευτικών υποδομών του Δήμου, για το έτος 2016
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

17. Αντικατάσταση υδρονομέα λόγω παραίτησης
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

18. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Μέτρα προστασίας από φερτά και όμβρια περιμετρικά του ποδοσφαιρικού γηπέδου Τ.Κ. Καταλωνίων»
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

19. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επεμβάσεις αποκατάστασης οδοστρώματος λόγω φθοράς από όμβρια στην Τ.Κ. Κούκου»
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

20. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κορινού»
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

21. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

22. Έγκριση ή μη ανάληψης υποχρέωσης πληρωμής των επιπλέον εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δικτύου μεταφοράς νερού άρδευσης στην Τ.Κ. Μηλιάς Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

23. Έγκριση Γεωλογικής Μελέτης με τίτλο «Αρδευτικό Έργο Παλαιάς Χράνης, ΔΚ Κατερίνης, Δήμος Κατερίνης, Νομός Πιερίας»
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

24. Εισήγηση προς την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για τον καθορισμό αριθμού αδειών, θέσεων και ύψους και τρόπου καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2016
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος

25. Καθορισμός τέλους χρήσης των χώρων για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για τους κατόχους παλιών αδειών
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος

26. Αποδοχή της ένταξης χρηματοδότησης της πράξης για τη συνέχιση λειτουργίας του «Συμβουλευτικού Κέντρου καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών» στη περιοχή εργατικών κατοικιών Αυγουστίνου με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ. Άξονας προτεραιότητας ΑΞ098, Κωδικός ΟΠΣ 1322, κωδικός πρόσκλησης 013.9iii, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-ΕΥΔ
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος

27. Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Συνέχιση λειτουργίας και αναβάθμιση του Κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών για την καταπολέμηση της βίας στο Δήμο Κατερίνης» της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000786
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος

28. Μετατόπιση του περιπτέρου της Βασιλικής Παπαδοπούλου του Γεωργίου (ύστερα από εισήγηση της Ε.Π.Ζ.)
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος

29. Ορισμός μελών της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού με τους αναπληρωτές τους, καθώς και του γραμματέα της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του, για την εξώδικη επίλυση διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος

30. Μεταβίβαση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος

31. Λήψη απόφασης για αδυναμία ή μη εκτέλεσης της εργασίας «Εργασία αντικατάστασης λαμπτήρων ηλεκτροφωτισμού κλπ. Η-Μ εργασιών», με αριθμό μελέτης: 21/2016, προϋπ. 45.989,70 € με ΦΠΑ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

32. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης (ύστερα από εισηγήσεις της Ε.Π.Ζ.)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

33. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Παραλίας» (56/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

34. Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης του Περιφερειακού Δρόμου Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

35. Λήψη απόφασης για μετονομασία της οδού «Επισκόπου Μακαρίου Κίτρους»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

36. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης σε Κ.Χ. – Ο.Τ. 109 του Δήμου Κατερίνης» (31/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

37. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

38. Έγκριση Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης Λουτρικών Εγκαταστάσεων Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

39. Λήψη απόφασης για αδυναμία ή μη εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση πεζοδρόμων και πεζοδρομίων Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

40. Λήψη απόφασης για αδυναμία ή μη εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Παραλίας» προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

41. Λήψη απόφασης για αδυναμία ή μη εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση παγκακίων, αποδυτηρίων λουόμενων, ναυαγοσωστικών πύργων και λοιπών ξύλινων κατασκευών στη Δημοτική Ενότητα Παραλίας» προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

42. Λήψη απόφασης για αδυναμία ή μη εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση παγκακίων, αποδυτηρίων λουόμενων, ναυαγοσωστικών πύργων και λοιπών ξύλινων κατασκευών στη Δημοτική Ενότητα Κατερίνης» προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

43. Λήψη απόφασης για αδυναμία ή μη εκτέλεσης της υπηρεσίας «Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων ΑΕΚΚ Δήμου Κατερίνης 2016»
Εισηγητής: Ευστάθιος Κεραμιδιώτης, Αντιδήμαρχος

44. Λήψη απόφασης για αδυναμία ή μη εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης πρασίνου Δ.Ε. Παραλίας» (26/2016 μελέτη) προϋπολογισμού 53.608,32 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής της
Εισηγητής: Ευστάθιος Κεραμιδιώτης, Αντιδήμαρχος

45. Λήψη απόφασης για αδυναμία ή μη εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός παραλιακών ακτών Δήμου Κατερίνης 2016» (3/2016 μελέτη) προϋπολογισμού 53.256,71 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής της
Εισηγητής: Ευστάθιος Κεραμιδιώτης, Αντιδήμαρχος

46. Λήψη απόφασης για αδυναμία ή μη εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, Αντιδήμαρχος

47. Έγκριση διενέργειας προμήθειας διαφόρων ειδών στα πλαίσια του άρθρου 19 του Ν. 4375/2016
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, Αντιδήμαρχος

48. Έγκριση της 18/2016 μελέτης με τίτλο «Συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κατερίνης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, Αντιδήμαρχος

49. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας επιστύλιων κάδων απορριμμάτων
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, Αντιδήμαρχος

50. Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Τμημάτων Ένταξης Α/θμιας Εκπαίδευσης Πιερίας σχολικού έτους 2016-2017
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Δ.Ε.Π.

51. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δήμου – δημοτών
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, Αντιδήμαρχος

52. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, εντεταλμένος σύμβουλος

53. Έγκριση για παροχή δύο νέων τηλεφωνικών συνδέσεων και γραμμών ADSL στην Κοινότητα Λόφου
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, εντεταλμένος σύμβουλος

54. Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Interreg IV Balkan Mediterranean, με τίτλο έργου: «Utilising Pay As You Throw Systems and Autonomous Composting Units for Biowastes Management in Touristic Areas» (Aξιοποίηση Συστημάτων Πληρώνω ό,τι Πετώ και Αυτόνομοι Κομποστοποιητές στη Διαχείριση Βιοαποβλήτων Τουριστικών Περιοχών) με Ακρωνύμιο: BIOWASTE
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, εντεταλμένος σύμβουλος

55. Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Interreg IV Balkan Mediterranean, με τίτλο έργου: «A Holistic approach for the effective establishment of green points in the Balkan – Med Region through the use of ICT Technologies» (Mια ολιστική προσέγγιση για την αποτελεσματική υλοποίηση πράσινων σημείων στις περιοχές των Βαλκανίων και της Μεσογείου (Balkan-Med), μέσω της χρήσης τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)) με Ακρωνύμιο: ECO-POINTS
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, εντεταλμένος σύμβουλος
56. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεως ενόψει του εορτασμού του Πάσχα και ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, εντεταλμένη σύμβουλος

57. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων στα πλαίσια διέλευσης της Ολυμπιακής Φλόγας και ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, εντεταλμένη σύμβουλος

58. Έγκριση επιχορήγησης πολιτιστικού συλλόγου
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, εντεταλμένη σύμβουλος

59. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή
Εισηγητής: Ίτσιος Γεώργιος, Δ.Σ. και πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος