Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 24 Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2014.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

2. Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων, προμηθειών και μελετών από τη ΣΑΤΑ έτους 2014
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης έτους 2014.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας αντιδήμαρχος.

4. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού € 75.000,00 που αφορά στο Έργο «Ανέγερση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Γανόχωρας Δήμου Κατερίνης» (Αρ. Μελ. 82/2012).
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

5. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού € 100.000,00 που αφορά στο Έργο «Αστικές Αναπλάσεις στις Περιοχές Κέντρου και Αστών της πόλης της Κατερίνης» (Αρ. Μελ. 29/2011).
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

6. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού € 300.000,00 που αφορά στο Έργο «Ανέγερση Θεάτρου και χώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης» (Αρ. Μελ. 77/2010).
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

7. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή βάσης κερκίδων από οπλισμένο σκυρόδεμα του γηπέδου Τ.Κ. Νεοκαισάρειας» (αριθ. μελέτης 61/2013)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

8. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης 3ης και 4ης Τμηματικής προθεσμίας στα πλαίσια του έργου: «Ανέγερση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Γανόχωρας Δήμου Κατερίνης» αρ. μελέτης: 82/2012 με κωδικό MIS 383768
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

9. Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού – Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διανοίξεις οδών Δ.Δ. Καλλιθέας Δήμου Παραλίας (Γρέβενη)»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

10. Έγκριση της 29/2014 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση και βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Κατερίνης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με αυτεπιστασία
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση  διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μεταλλικών διαχωριστικών οριοθέτησης θέσεων στάθμευσης» προϋπ/σμού € 15.000,00.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

12. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κορινού» ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48/2013
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

13. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Πιερίων» (αριθ. μελέτης 50/2013)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

14. Έγκριση 2ου Α.Π. του έργου με τίτλο «Εξοπλισμός και εργασίες βελτίωσης – επέκτασης – μετατόπισης και τροποποίησης λειτουργίας των εγκαταστάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων – πεζών, με φωτεινή σηματοδότηση (Φ/Σ) του Δήμου Κατερίνης» (Α.Μ. 59/2011).
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

15. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Επείγουσα προμήθεια αρδευτικών και ηλεκτρομηχανολογικών υλικών λόγω χρονικής καθυστέρησης έγκρισης του ΕΠΠ έτους 2014» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ με ΦΠΑ
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος
 
16. Έγκριση ή μη  χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών Μοσχοποτάμου, Λαγοράχης & Αρωνά Δήμου Ελαφίνας» (Α.Μ.: 90/2010 ΤΥΔΚ).
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

17. Αίτημα της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. για παραχώρηση προσωρινής χρήσης αυτοκινήτου για το Πρόγραμμα « Βοήθεια στο Σπίτι» Δ.Ε. Ελαφίνας.
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος Δ.Σ.  και Πρόεδρος  της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.

18. Έγκριση διενέργειας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 14ου Δημοτικού Σχολείου. Κατερίνης.
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, αντιδήμαρχος

19. Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας για την επιλογή οικοπέδου μετά κτιρίου για τη στέγαση του 14ου Δημοτικού Σχολείου. Κατερίνης και ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου μετά τον αναπληρωτή του ως μέλος της Επιτροπής.
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, αντιδήμαρχος

20. Ορισμός διαχειριστή – υπολόγου λογαριασμών Τραπέζης Ελλάδος
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος.

21. Έγκριση μεταβάσεων του κ.  Δημάρχου για υπηρεσιακούς λόγους.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος.

22. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος.

23. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις που τους ανατέθηκαν με αποφάσεις Ο.Ε.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος.

24. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

25. Ορισμός προσώπων για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

26. Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού  σχεδίου   στο  Ο.Τ.  167 της  πολεοδομικής ενότητας  Εθνικού  Σταδίου –   Αναθεώρηση Κατερίνης ως προς την αναγνώριση δημοτικής έκτασης ως πεζοδρόμου
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

27. Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού  σχεδίου   στο  Ο.Τ.  523 της  πολεοδομικής ενότητας  Εθνικού  Σταδίου –   Επέκταση Κατερίνης ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, από Αμιγή κατοικία σε Κεντρική λειτουργία πόλης
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

28. Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στo Ο.Τ. 757 της πολεοδομικής ενότητας Καπνικού Σταθμού –Επέκταση, ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, από Αμιγή & Γενική κατοικία σε Κεντρικής λειτουργίας πόλης
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

29. Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία τμημάτων  αιγιαλού – παραλίας για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών, τραπεζοκαθισμάτων, λειτουργία τροχήλατου, αυτοκινούμενου  ή μη, αναψυκτηρίου, εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής κλπ.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος σύμβουλος

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος