Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 25 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2014.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

2. Κατανομή χρηματοδότησης έργων, προμηθειών και μελετών από τη ΣΑΤΑ έτους 2014
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης έτους 2014.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας αντιδήμαρχος.

4. Έγκριση της αριθ. 03/2011 μελέτης «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Περιστάσεως» προϋπολογισμού 172.715,00 ευρώ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος.

5. Έγκριση της αριθ. 83/2011 επικαιροποιημένης μελέτης «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δικτύου μεταφοράς νερού άρδευσης στην Τ.Κ. Μηλιάς Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 410.000,00 ευρώ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος.

6. Έγκριση της μελέτης 88/2013με τίτλο: «Κατασκευή 2ου Χωμάτινου Ταμιευτήρα στη θέση ‘‘ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ’’ » προϋπολογισμού € 553.500,00 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος.

7. Έγκριση διενέργειας της «Προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού» (91/2013 μελέτη) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 1 παρ. 3γ του άρθρου 3 και της παρ.2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007, για την οποία ο διαγωνισμός απέβη άγονος
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος.

8. Ανάληψη συνδρομής μιας σύνδεσης mobile internet για τις ανάγκες λειτουργίας του αγροτικού ιατρείου στην Τοπική Κοινότητα Φωτεινών.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος.

9. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων και υλικών αρδευτικών δικτύων Δήμου Κατερίνης» (αριθ. 19/2014 μελέτη) προϋπολογισμού 180.000,00 €
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

10. Έγκριση διενέργειας της εργασίας με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Κατερίνης» (15/2014 μελέτη) προϋπολογισμού 111.577,58 ευρώ με ΦΠΑ, των τευχών της μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας.
Εισηγητής: Χρήστος Γκουγκουρέλας, αντιδήμαρχος.

11. Έγκριση διενέργειας της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός παραλιακών ακτών Δήμου Κατερίνης» (22/2014 μελέτη) των τευχών της μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας
Εισηγητής: Χρήστος Γκουγκουρέλας, αντιδήμαρχος

12. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της επιτροπής εκκαθάρισης αρχείων του Δήμου.
Εισηγητής: Χρήστος Γκουγκουρέλας, αντιδήμαρχος.

13. Προτάσεις για λειτουργία ειδικοτήτων & τομέων σε Επαγγελματικά Λύκεια του Δήμου Κατερίνης ύστερα από εισήγηση της ΔΕΠ
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, πρόεδρος της Δ.Ε.Π.

14. Παραχώρηση Σχολικών χώρων σε διάφορους συλλόγους, ύστερα από εισήγηση της ΔΕΠ
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, πρόεδρος της Δ.Ε.Π.

15. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης Αγροτικού Ιατρείου στη Δ.Κ. Κορινού.
Εισηγητής: Γεώργιος Ίτσιος, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος

16. Λήψη απόφασης για επαναδημοπράτηση ή μη του με αριθ. 1 Δημοτικού Καταστήματος στη Ν. Χράνη εμβαδού 17,25 τ.μ.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος

17. Έγκριση δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου με τον περιβάλλοντα χώρο του που βρίσκεται στο ΒΚ 341 της Τ.Κ. Καλλιθέας
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος

18. Αποδοχή χρηματοδότησης από τους ΚΑΠ έτους 2014 για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», για το Α΄ τρίμηνο 2013
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

19. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις που τους ανατέθηκαν με αποφάσεις Ο.Ε.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος.

20. Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

21. Αποδοχή χρηματοδότησης από το πιλοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2013»
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

22. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

23. Ανάκληση απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας του Γεωργίου Κατσάρα του Γεωργίου στο Ο.Τ. Γ686 με κ.κ. 056014 και ποσοστό συνιδιοκτησίας 100% του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κατερίνης στην πολεοδομική ενότητα Καπνικός Σταθμός – επέκταση
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

24. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας διάφορων υλικών για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων» (66/2013 μελέτη) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 1 παρ. 3γ του άρθρου 3 και της παρ.2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007, για τις υποομάδες 1, 2, 4, 9, 10 και 5 που ο διαγωνισμός απέβη άγονος
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

25. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια υλικών για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης Διεθνές Φολκλορικό Φεστιβάλ» (19/2012 μελέτη) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 1 παρ. 3γ του άρθρου 3 και της παρ.2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

26. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια υλικών για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης Κουρμπάνι» (20/2012 μελέτη) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 1 παρ. 3γ του άρθρου 3 και της παρ.2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

27. Έγκριση καθορισμού θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων στην πόλη της Κατερίνης, ύστερα από εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

28. Αποδοχή χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου στέγασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο Κατερίνης»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

30. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές Κέντρου και Αστών της πόλης της Κατερίνης» (29/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

31. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση κρασπέδων οριοθέτησης θέσεων στάθμευσης» (8/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

32. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων δημοτικής ενότητας Πιερίων» (50/2013 μελέτη).
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

33. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων» (70/2009 μελέτη).
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

34. Καθορισμός είδους εμπορεύματος και αντίστοιχου αριθμού ανά είδος των εγκεκριμένων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β΄
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος

35. Χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου – πλανόδιου εμπορίου που θα παραχωρηθούν από το Δήμο Κατερίνης για το 2014
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος

36. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος της επιτροπής.

37. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς διαδικτύου
Εισηγητής: Παπαζήσης Αναστάσιος, αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος