Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 23 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Συζήτηση επί της πρότασης πολιτών σχετικά με τη δημόσια υγεία και γενικότερα για τους παρόχους υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

2. Συζήτηση για το πρόβλημα των λυμάτων στο αντλιοστάσιο της Νέας Χράνης, ύστερα από αίτημα δημοτών
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

3. Συζήτηση για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης στην Αθλητική Ένωση Παλιννοστούντων Κατερίνης «Διόσκουροι» δημοτικής έκτασης για δημιουργία αθλητικής εγκατάστασης, ύστερα από αίτημα δημοτών
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

4. Αποδοχή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη των δαπανών της μεταφοράς  μαθητών.
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, αντιδήμαρχος.

5. Αποζημίωση επικειμένων για το Ο.Τ. Γ 802 πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος.

6. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2013.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Καλλιθέας (Ποτόκια)»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εξωραϊσμός κοινόχρηστων χώρων Δ.Δ. Κάτω Αγίου Ιωάννη» (176/2010 μελέτη ΤΥΔΚ Ν. Πιερίας)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Προστατευτικά έργα οδού εξυπηρέτησης 1ης διαχειριστικής ενότητας Δήμου Κατερίνης» (54/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

11. Αποδοχή χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

12. Έγκριση ή μη παράτασης – πέμπτης τμηματικής προθεσμίας στα πλαίσια του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην Πολεοδομικής ενότητα Εθνικού Σταδίου (Μετεγκατάσταση 14ου Δημοτικού Σχολείου)» (8/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

13. Έγκριση ή μη παράτασης – πέμπτης τμηματικής προθεσμίας στα πλαίσια του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην Πολεοδομικής ενότητα Βατάν Δήμου Κατερίνης (Μετεγκατάσταση 4ου Δημοτικού Σχολείου)» (6/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης έτους 2013.
Εισηγητής: Παναγιώτης, Μπερεδήμας αντιδήμαρχος.

15. Κάλυψη λειτουργικών δαπανών από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 25 &  3 περίπτ. δ΄του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2Α΄)
Εισηγητής: Παναγιώτης, Μπερεδήμας αντιδήμαρχος.

16. Διαγραφή βεβαιωθέντων οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Παναγιώτης, Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος.

17. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις που τους ανατέθηκαν.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος.

18. Νομιμοποίηση μεταβάσεων Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

19. Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων κλπ ΣΑΤΑ 2013
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

20. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμού υδρονομέων, τομέων δράσης και αμοιβής αυτών στο Δήμο Κατερίνης για το έτος 2014, ύστερα από εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

21. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Τριλόφου, Ελάφου, Εξοχής Καταλωνίων Δήμου Ελαφίνας» (αφορά οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας) (89/2010 μελέτη ΤΥΔΚ Ν. Πιερίας)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

22. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Παλαιάς Βρίας» (62/2008 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος,

23. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) του έργου «Βελτίωση υφιστάμενης αγροδασικής οδού Μ. Μηλιάς – Κ. Μηλιάς Δ.Δ. Μηλιάς Δήμου Πέτρας» (156/2008 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

24. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Πέτρας» (45/2012 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

25. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης
 Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

26. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Καθαρισμός, επιθεώρηση και δοκιμαστικές αντλήσεις αρδευτικών γεωτρήσεων» (69/2012 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

27. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ή μη του αριθ. 1275 δημοτικού αγροτεμαχίου   έκτασης   25.000 τ.μ. που βρίσκεται στην τοποθεσία ΚΟΣΙΣΤΡΑ στη Δ.Κ.Κορινού
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γ.Γ. του δήμου

28. Έγκριση καταβολής συνδρομής του Δήμου Κατερίνης έτους 2012 και 2013 για τη συμμετοχή του στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ
Εισηγητής: Γιώργος Ίτσιος, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος.
 
29. Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 της ΔΗΚΕΔΗΚ
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΚ και Δ.Σ.

30. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας Ενημέρωσης Κατερίνης (Δ.Ε.Ε.Ε.Κ.)»
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, πρόεδρος της ΔΕΕΕΚ και Δ.Σ.

31. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 (ορθή επανάληψη) του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας (Ο.Π.Π.Α.Π.)»
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ και Δ.Σ.

32. Συγκρότηση Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν.1080/80 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για το έτος 2014.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

33. Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

34. Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

35. Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κατερίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

36. Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

37. Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Κατερίνης (Δ.Ε.Ε.Ε.Κ.) και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος