Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις  10 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13.00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1.Καταρτισμός όρων διακήρυξης των όρων της δημοπρασίας για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων»
2.Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας (αξιολόγησης αποτελεσμάτων και ενστάσεων) του ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών 2011-2012 και καθορισμός του τρόπου συνέχισης της διαδικασίας
3.Έγκριση αποφάσεων δημάρχου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
4.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης