Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη στον οικισμό Ανδρομάχης Δ.Κ. Κατερίνης Δήμου Κατερίνης

on

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινώνει τη διεξαγωγή της ετήσιας εμποροπανήγυρης στον οικισμό Ανδρομάχης Δ.Κ. Κατερίνης το διάστημα από 02/09/2017 έως και 08/09/2017 και καλεί όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος σε αυτή, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως και τις 22-08-2017, ώστε να τους χορηγηθούν οι σχετικές άδειες συμμετοχής.

Για την χορήγηση της άδειας συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη, απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

Για τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση και καταθέτει :

1.Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο της Υπηρεσίας

2.Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης άσκησης επιτηδεύματος ή επανεκτύπωση από το ΤΑΧΙSNET

3.βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων ποτών

4.δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

5.Δημοτική Ενημερότητα από το αρμόδιο Τμήμα Ταμείου του Δήμου ( Άρθρο 285 Κ.Δ.Κ.) περί μη οφειλής

6.φωτ/φα θεωρημένα των σχετικών αδειών που κατέχουν όπως α) αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών  β) αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου), γ) αδειών συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές για το έτος διενέργειας της Εμποροπανήγυρης - άδεια υπαιθρίου εμπορίου για τις καντίνες

7.βεβαίωση περί εγγραφής στο Αρμόδιο επιμελητήριο οι έμποροι (εφόσον διαθέτουν επαγγελματική στέγη, κατάστημα, βιοτεχνία, πρατήριο, εργοστάσιο  κλπ.), κ.λ.π.

8.Απόδειξη ταμειακής μηχανής έτους 2017

9.Πιστοποιητικό υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων

10.Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεως του Δήμου Κατερίνης και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτού.

11.Άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος (εργαστηρίου παρασκευής χαλβά κ.λ.π.)

12.κάθε άλλο δικαιολογητικό που καθιστά νόμιμο τον δικαιούχο της άδειας στην άσκηση της εμπορικής του δραστηριότητας έναντι κάθε αρχής

 

        Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας και βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων– ποτών (Καντίνες).

 

 

Την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά μπορεί να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο. Στη συνέχεια θα εκδίδονται οι άδειες συμμετοχής που ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και θέση.

      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την σχετική αίτηση από το  

      Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου   

      Κατερίνης . Η αίτηση θεωρείται έγκυρη όταν κατά την υποβολή της συνοδεύεται 

      από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά 

      Οι ετεροδημότες, μπορούν να ζητήσουν να τους αποσταλεί η σχετική αίτηση 

      συμμετοχής σε fax ή να την αναζητήσουν στην σχετική ιστοσελίδα του Δήμου 

        Κατερίνης (www.katerini.gr).

      Έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου: α) κανονισμός λειτουργίας  

      της εμποροπανήγυρης  (απόφαση αριθ. ……/2017 Δ.Σ),  β) Απόφαση 

      οικονομικής επιτροπής (αριθ. 378/2017 Ο.Ε.)   γ) Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση   

      δ) Υπεύθυνη δήλωση

 

      ΡΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

      Η προσέλευση και εγκατάσταση στον χώρο της εμποροπανήγυρης από ενδιαφερόμενους οι οποίοι δεν έχουν τα απαιτούμενα νόμιμα δικαιολογητικά δεν θα επιτρέπεται και θα απομακρύνονται.  

 

      Η έκδοση των σχετικών αδειών και η παραλαβή τους από τους εκθέτες θα γίνει  

      κατόπιν της κατάθεσης του τέλους που τους αναλογεί.

 

Μπορείτε να δείτε σε μορφή zip, την απόφαση του Δ.Σ., την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής ΕΔΩ

 

Document-page-001 

 

   Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

         ΓΑΒΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ