Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 14 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  

 

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση της 18205/885 απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί Καθορισμού  χώρων στάθμευσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ταξί) στην Έδρα της Κατερίνης

3. Προέγκριση για προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιδειών

4. Έγκριση Κοπής δέντρων στο Ο.Τ. 216

5. Γνωμοδότηση επί του φακέλου ΜΠΕ για την τροποποίηση – ανανέωση της υπ’ αρ. 5480/07-09-2011 ΑΕΠΟ μη περατωμένης πτηνοτροφικής εγκατάστασης δυναμικότητας 80.000 ορνίθων πάχυνσης με υδρογεώτρηση, εγκατεστημένη σε γήπεδο 12.461,90 τ.μ. (υπ’ αρ. 834α κληροτεμάχιο του αγροκτήματος Κορινού), στη θέση «Παλιοχώρα», κτηματικής περιοχής Δ.Ε. Κορινού με φορέα την «Αμβροσιάδης Κοτόπουλα Εξοχής Α.Β.Ε.Ε.».

                                      
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής
 
 
 
Δημήτριος Ντούρος