Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 10 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
 

1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2017

2. Λήψη απόφασης για ολική ή μερική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

3. Επικύρωση του αποτελέσματος των Α και Β σταδίων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Σύστημα 41467 για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Κατερίνης 2017» εκτιμώμενης αξίας 199.369,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016

4. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής, φανερής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την «Συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 33.700,00+(ΦΠΑ0%)0,00=33.700,00 €  

5. Επικύρωση των αποτελεσμάτων  Β΄ φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 59.551,00 ευρώ + 14.292,24 ευρώ ΦΠΑ = 73.843,24 ευρώ (Α.Μ.21/2017)

6. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

7. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

8. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

 

 
Ο Πρόεδρος
 
Λάζος Ντόντης