Εκτύπωση

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

 
1. Τροποποίηση της 341/2017 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση της 75/2017 μελέτης "Κατεπείγουσα εργασία μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ)" προϋπολογισμού 199.500,00 χωρίς ΦΠΑ, έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την απευθείας ανάθεση και συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας»
 
Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, διότι πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την ανάθεση της εν θέματι εργασίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων και τη διαφύλαξη της υγείας των δημοτών.                                                                                                                                
 
Ο Πρόεδρος
 
Λάζος Ντόντης