Εκτύπωση

Σ Υ Γ Κ Λ Η Σ Η ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

on

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 5 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:  

A/AΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση της 312/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα "Έγκριση μεταφοράς των απορριμμάτων από το Δήμο στο ΣΜΑ Ευκαρπίας και ανάθεσης της υπηρεσίας μεταφόρτωσης και μεταφοράς τους στον ίδιο ΣΜΑ" 

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη λήψης της απόφασης άμεσα, προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος, μετά την απόφαση για οριστική παύση λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Κατερίνης.
 
Η Πρόεδρος
 
 
Καλλιόπη Τζουμέρκα