Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 19 Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2017

 

2. Λήψη απόφασης για ολική ή μερική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

 

3. Κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Σύστημα 40152 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» εκτιμώμενης αξίας 156.090,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ στο πλαίσιο εκτέλεσης (με αυτεπιστασία) του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου ασφαλτικού δικτύου Δ.Ε. Κατερίνης» προϋπολογισμού 244.188,80 ευρώ με ΦΠΑ

 

4. Επικύρωση των αποτελεσμάτων Α΄ &  Β΄ σταδίου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 59.551,00 ευρώ εκτός του  ΦΠΑ   (21/2017 μελέτη)

 

5. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

 

6. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

 

7. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

 

 
Ο Πρόεδρος
 
Λάζος Ντόντης