Εκτύπωση

Ηλεκτρονικός ενιαίος διεθνής ανοικτός διαγωνισμός σε ευρώ για την προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής

on

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Αντιδήμαρχος Κατερίνης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό ενιαίο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ για την προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο της ενταγμένης (MISCODE 5000184) Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 – Κ.Σ. Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ».

Η προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής θα καλύψει τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Πιερίας για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις 31/3/2017 με δικαίωμα παράτασης με απόφαση του Δ.Σ. ΜΟΝΟ, δύο μηνών, σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης νέου προμηθευτή.

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται συνολικά για όλες τις κατηγορίες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο ποσό των 1.431.497,88€ πλέον το ΦΠΑ 217.937,50€, σύνολο 1.649.435,38€, η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr/ του Συστήματος, ύστερα από προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης της περίληψης Διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο.

Όλα τα συνεμμένα αρχεία σε συμπιεσμένο φάκελο μορφής .zip εδώ