Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 04 Μαρτίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για ανατροπή (μερική ή ολική) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

2. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

3. Καταρτισμός όρων διαγωνισμού μελέτης – Έγκριση Τευχών Διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο: «Πλατεία Δημαρχείου» Μελέτη εφαρμογής βιοκλιματικού σχεδιασμού» (υποέργο 5 της πράξης « Εξοικονόμηση ενέργειας Κατερίνης»)

4. Τροποποίηση της 458/2013 απόφασης Ο.Ε. με θέμα: « Κατάρτιση όρων διαγωνισμού μελέτης - Έγκριση Τευχών Διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τη «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΙ ΤΑ Η/Μ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» (υποέργο 1 της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»)

5. Καταρτισμός όρων διακήρυξης του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Περιστάσεως» (3/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 172.715,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

6. Καταρτισμός όρων διακήρυξης του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δικτύου μεταφοράς νερού άρδευσης στην Τ.Κ. Μηλιάς Δήμου Κατερίνης» (83/2011 επικαιροποιημένη μελέτη) προϋπολογισμού 410.000,00 ευρώ

7. Καταρτισμός όρων διακήρυξης του έργου «Κατασκευή 2ου χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ» (88/2013 μελέτη) προϋπολογισμού 553.500,00 ευρώ

8. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων

9. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

10. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου.

11. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ