ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με τίτλο «προμήθεια εντύπων και αφισών για την υποστήριξη λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Κατερίνης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

1.1.Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

1.2.Του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/08.06.2006) «Κύρωση Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα».

1.3.Του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247/27.11.1995) Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

1.4.Του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ Α 11/15.01.1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.».

1.5.Της αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ Β 1291/11.08.2010) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ». 

1.6.Των παρ. 12, 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19/01.02.1995) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

1.7.Των άρθρων 4 παρ. 4 και 23 παρ. 2 της αριθμ. 11389/23.09.1993 απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (ΦΕΚ Β 185/1993) Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

1.8.Της αριθμ. 27319/18.07.2002 (ΦΕΚ Β 945/24.07.2002) Κ.Υ.Α Υπουργών ΕΣΔΔΑ και Ανάπτυξης «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997».

1.9.Τη διάταξη του άρθρου 139 του Ν. 4281/2014 (ΚΗΜΔΗΣ).

2.Την με αρ. πρωτ. 703/8-2-2016 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία»  για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας-ΕΚΤ.

3.Την Αριθμ. απόφασης 55/2016 Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη συνέχιση λειτουργίας του «Συμβουλευτικού Κέντρου Καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών» στην περιοχή εργατικών κατοικιών Αυγουστίνου με χρηματοδότηση από το ΕΚΤ Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ098, κωδικός ΟΠΣ 1322, κωδικός πρόσκλησης 033.9iii».

4.Την αριθμ. οικ.12438/22.03.2016 απόφαση Δημάρχου για την πρόθεση υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Συνέχιση λειτουργίας και αναβάθμιση του Κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών για την καταπολέμηση της βίας στο Δήμο Κατερίνης» της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000786.  

5.Την αριθμ. 192/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης με θέμα «έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου Συνέχιση λειτουργίας και αναβάθμιση του Κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών για την καταπολέμηση της βίας στο Δήμο Κατερίνης» της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000786.

6.Την αριθμ. 192/2016 ΟΡΘΗ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης με θέμα «έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Συνέχιση λειτουργίας και αναβάθμιση του Κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών για την καταπολέμηση της βίας στο Δήμο Κατερίνης» της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000786 (ΑΔΑΜ 1GRE9005330003).

7.Την αριθμ. 1672016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016» (ΑΔΑ: ΩΑΡΜΩΕΤ-1ΤΤ).

8.Την απόφαση ένταξης 2168/7-7-2016 ορθή επανάληψη ΕΥΔ Ε.Π. Κ. Μακεδονίας της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000786.

9.Την αριθμ. 191/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης με θέμα Αποδοχή της ένταξης χρηματοδότησης της πράξης για τη συνέχιση λειτουργίας του «Συμβουλευτικού Κέντρου καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών» στη περιοχή εργατικών κατοικιών Αυγουστίνου με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ. Άξονας προτεραιότητας ΑΞ098, Κωδικός ΟΠΣ 1322, κωδικός πρόσκλησης 013.9iii, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-ΕΥΔ.

10.Το ΤΔΥ της Πράξης.

11.Την Αριθμ. απόφαση 725/2016 Δημοτικού Συμβουλίου «Τροποποίηση της 597/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2017».

12.Την αρ. 153/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης από τον προυπολογισμό του Δήμου (ΑΔΑ: 66ΖΕΩΕΤ-ΘΩ5) & (ΑΔΑΜ 1GRE9005330072).

13.Την απόφαση ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από 1/3/2017 έως 31/8/2019 (αρ. πρωτ. 8170/28-2-2017).

14.Την από 5.9.2017 Τεχνική έκθεση της υπηρεσίας. 

15.Την αριθμ. οικ. 39245/5-9-2017 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω Τεχνική έκθεση.

16.Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή της υπηρεσίας 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι θα προβεί στην απ΄ ευθείας ανάθεση «προμήθειας εντύπων και αφισών για την υποστήριξη λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Κατερίνης», στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Κατερίνης με κωδικό ΟΠΣ 5000786 η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους αναδόχους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα αναλάβει:

Την προμήθεια εντύπων και αφισών για την υποστήριξη λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Κατερίνης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παρακάτω πίνακα.

 2

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται συνολικά στο ποσό των  3.900,00  € (τρείς χιλιάδες εννιακόσια ευρώ) η οποία προβλέπεται να βαρύνει τον κωδικό προϋπολογισμού 60.7341.916 του Δήμου.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στον τομέα των εκτυπώσεων. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα  (άδεια) διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Τόπος παροχής των παρεχομένων υπηρεσιών προμήθειας θα είναι η Κατερίνη (και συγκεκριμένα η έδρα του αναδόχου).

Η συνολική αμοιβή για την παρεχόμενη υπηρεσία δεν θα ξεπερνά το ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (3.900,00 €), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και οι νόμιμες κρατήσεις. 

Η παράδοση των εντύπων θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 25 Σεπτεμβρίου 2017 χωρίς δυνατότητα παράτασης. 

Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

o Αίτηση 

o Τεχνική προσφορά,

o Φορολογική ενημερότητα,

o Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΑΕΕ,

o Βεβαίωση Επαγγελματικού Επιμελητηρίου,

o Αντίγραφο ποινικού μητρώου,

o Οικονομική προσφορά. 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο, ιδιοχείρως ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη Διεύθυνση: Δήμος Κατερίνης, Τμήμα Προγραμματισμού (1ος όροφος), Πλατεία Δημαρχείου, Τ.Κ. 601 34, Κατερίνη, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης, δηλαδή έως την 13.9.2017, ώρα 13.00 μ.μ.. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου του Δήμου Κατερίνης.

Ο φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου “προμήθεια εντύπων και αφισών για την υποστήριξη λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Κατερίνης”.

Η αξιολόγηση θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου.

Ως κριτήρια αξιολόγησης εκλαμβάνονται :

1)Μεθοδολογία υλοποίησης της παρεχόμενης υπηρεσίας με συντελεστή βαρύτητας 40%

2)Οικονομική προσφορά με συντελεστή βαρύτητας 60%

Η απόφαση ανάθεσης και η πρόσκληση υπογραφής σύμβασης θα κοινοποιηθεί εγγράφως στον επιλεγέντα ανάδοχο.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2351 350 523 (κ. Κοσμαδάκης), καθημερινά κατά τις ώρες 9:00 έως 14:00 και μέχρι την 12.9.2017.   

Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου με αποδεικτικό και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.katerini.gr). 

 

Η Αντιδήμαρχος  Κατερίνης
 
  
ΠΑΡΘΕΝΑ ΜΑΚΡΙΔΟΥ –ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ
 
 
1