Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής Δήμου Κατερίνης

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Δήμος Κατερίνης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό του ά. 117 του Ν.4412/2016 για επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών & λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού» εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 16-9-2019 ημέρα Δευτέρα στο Δημαρχείο του Δήμου Κατερίνης (Πλατεία Δημαρχείου 1 Τ.Κ. 60133 Κατερίνη) και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αριθ. 423/2019 απόφαση ΟΕ.

Η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 10:00 και θα λήξει στις 10:30 π.μ. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω Διεύθυνση και ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

Ο Διαγωνισμός και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι :

  1. Στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  2. Σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή
  3. Σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα είδη και για κάθε είδος για όλη την ποσότητα με ποινή απόρριψης της προσφοράς.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους και συγκεκριμένα από τον ΚΑ: 02. 10.7134.903 του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2019.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών σχετικών με τον διαγωνισμό είναι οι: Φωκίων Κωνσταντίνου (τηλέφωνο: 2351 350 520, φαξ: 2351 350 470 και email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και Κωνσταντίνος Ζαγούλας (τηλέφωνο: 2351 350 535, φαξ: 2351 350 470 και email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.katerini.gr).

        

                                                                            

                                                                                                                                            Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κατερίνης

                                                                                                                                                                  α.α

 

                                                                                                                                                          Ντούρος Δημήτριος

 

Όλα τα συνημμένα αρχεία σε μορφή .rar εδώ