Προμήθεια Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Κατερίνης “Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ”

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμος Κατερίνης θα διενεργήσει

την με ανοικτή διαδικασία του ά.27 του Ν.4412/2016 επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Κατερίνης “Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ”», προϋπολογισμού 217.740,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (124/2018 μελέτη)

Η σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:
Ομάδα 1 : « Προμήθεια καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος ύψους εργασίας 21 μέτρων»
εκτιμώμενης αξίας 82.000,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ
Ομάδα 2 : «Προμήθεια καινούργιου φορτωτή εκσκαφέα» εκτιμώμενης αξίας 82.000,00 ευρώ εκτός
του ΦΠΑ
Ομάδα 3 : «Προμήθεια αλατοδιανομέα» εκτιμώμενης αξίας 14.000,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ
Ομάδα 4 : «Προμήθεια καινούργιας λεπίδας αποχιονισμού» εκτιμώμενης αξίας 14.000,00 ευρώ
εκτός του ΦΠΑ
Ομάδα 5: «Προμήθεια μεταχειρισμένης πλατφόρμας μεταφοράς Μ.Ε» εκτιμώμενης αξίας 25.750,00
ευρώ εκτός του ΦΠΑ

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες Η κατακύρωση θα γίνει ανά ομάδα σύμφωνα με το κριτήριο κατακύρωσης κάθε ομάδας. Συγκεκριμένα βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για τις ομάδες 1 και 2 και βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τις ομάδες 3, 4 και 5.
. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με το ά.36 του Ν.4412/2016 και την αριθ.56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017/τ.Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στον διαγωνισμό που έλαβε συστημικό αριθμό: 68553 για την ομάδα 1, 68556 για την ομάδα 2 και , 68555 για τις ομάδες 3,4 και 5, μέχρι την παρακάτω καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών και οι προσφορές θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν σε όλα τα στάδια από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αριθ. 60/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο Σύστημα: 12/03/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα: 07:00. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η: 04/04/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.30
Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν: φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΣΗΔΗΣ. Για τον διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ποσού 4.354,80 ευρώ. Σε περίπτωση προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ της/των προσφερόμενης/ων ομάδας/ων όπως αναφέρεται αναλυτικά στην προκήρυξη και διακήρυξη.
Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και σε περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης του προγράμματος δεν επαρκεί για την προμήθεια των ειδών, ο Δήμος αποδέχεται την υποχρέωση κάλυψης της οικονομικής διαφοράς (σύμφωνα με τις αριθ. 118/18 και 180/18 αποφάσεις Δ.Σ. Δήμου Κατερίνης).
Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον διαγωνισμό είναι ο Αναστασιάδης Βενιαμίν, (τηλέφωνο: 2351350497, φαξ: 2351350470 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.katerini.gr

Όλα τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα θα τα βρείτε εδώ.

Κατερίνη 5-3-2019
Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης

Ντούρος Δημήτριος