Προμήθεια & Εγκατάσταση εξοπλισμού για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Κατερίνης

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμος Κατερίνης θα διενεργήσει

 

την με ανοικτή διαδικασία του ά.27 του Ν.4412/2016 επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια & Εγκατάσταση εξοπλισμού για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Κατερίνης », προϋπολογισμού 191.940,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (14/2018 μελέτη)

Η σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:
Ομάδα Α : (διατάξεις για την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜΕΑ στη θάλασσα, κινητοί διάδρομοι 1,50 μ,
πακέτο τηλεμετρίας και φωτοσυναγερμός) εκτιμώμενης αξίας 156.100,00 ευρώ εκτός
του ΦΠΑ
Ομάδα Β : (Αμφίβια αμαξίδια) εκτιμώμενης αξίας 10.800,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ
Ομάδα Γ : (Αποδυτήρια) εκτιμώμενης αξίας 18.000,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ
Ομάδα Δ : (Σήμανση, χώροι σκίασης, ειδικούς κάδους απορριμμάτων ) εκτιμώμενης αξίας 7.040,00
ευρώ εκτός του ΦΠΑ

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες. Η κατακύρωση θα γίνει ανά ομάδα .

. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με το ά.36 του Ν.4412/2016 και την αριθ.56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017/τ.Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει την τιμή.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στον διαγωνισμό που έλαβε συστημικό αριθμό: 68830 μέχρι την παρακάτω καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών και οι προσφορές θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν σε όλα τα στάδια από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αριθ. 59/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο Σύστημα: 12/03/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα: 07:00. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η: 04/04/2019 ημέρα Πέμπτη ώρα 15.30
Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν: φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΣΗΔΗΣ. Για τον διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ποσού 3.838,80 ευρώ. Σε περίπτωση προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ της/των προσφερόμενης/ων ομάδας/ων όπως αναφέρεται αναλυτικά στην προκήρυξη και διακήρυξη.
Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ , Κωδ. ΣΑ Ε 1551 . Η δαπάνη της προμήθειας χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ15510017 Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Κατερίνης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3935/29-06-2018 του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5029058.
Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον διαγωνισμό είναι η Χρονάκη Μαρίνα, (τηλέφωνο: 2351350491, φαξ: 2351350470 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Παπαδοπούλου Μητροδώρα (τηλέφωνο: 2351350506, φαξ: 2351350470 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.katerini.gr

Όλα τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα θα τα βρείτε εδώ

 

Κατερίνη 5-3-2019
Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης

 Ντούρος Δημήτριος