Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό (σύμφωνα με τα ά.116 και 117 του Ν.4412/2016) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη που βασίζεται μόνο στην τιμή για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων 2018», προϋπολογισμού 59.340,00 ευρώ + 14.421,60 ευρώ ΦΠΑ = 73.581,60 (αριθ. Μελέτης 44/2018).

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 4-10-2018 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 (έναρξη) έως ώρα 10:30 π.μ. (λήξη) στο Δημαρχείο Κατερίνης (Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 33 Κατερίνη), στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που στον διαγωνισμό δεν κατατεθεί προσφορά ή αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί την 11-10-2018 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
Η προμήθεια περιλαμβάνει δύο ομάδες ειδών 1. Κάδοι απορριμμάτων προϋπολογισμού 55.940,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ και 2. Ανταλλακτικά ημιυπόγειων κάδων απορριμμάτων, προϋπολογισμού 3.400,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όποια/ες ομάδα/ες επιθυμούν και η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει ανά ομάδα.
Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) Έλληνες Πολίτες ή αλλοδαποί, β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, γ) Συνεταιρισμοί και δ) Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω Δ/νση και ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών.
Στον διαγωνισμό είναι υποχρεωτική η προσκόμιση δειγμάτων (μόνο για την ομάδα 1) όπως ορίζεται αναλυτικά στη διακήρυξη.
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από τον αρμόδιο υπάλληλο: Βαρβαρέζο Ιωάννη ( τηλέφωνο: 23510 32314, φαξ: 23510 33799 και email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης και στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένου του εντύπου της οικονομικής προσφοράς) μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Κατερίνης www.katerini.gr, από όπου μπορούν να τα προμηθεύονται δωρεάν.

Όλα τα συνημμένα αρχεία σε μορφή .zip εδώ


Κατερίνη 18-9-2018
Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης
Βαϊνάς Δημήτριος