Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών προσώπων

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης προκηρύσσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών προσώπων», προϋπολογισμού 53.583,77 ευρώ + 8.074,32 ευρώ Φ.Π.Α. = 61.658,09 ευρώ με Φ.Π.Α., με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο επιλογής την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, που βασίζεται μόνο στην τιμή.
Το αντικείμενο του διαγωνισμού χωρίζεται σε δώδεκα τμήματα, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ 1. Είδη φαρμακείου - Αναλώσιμα Δήμου Κατερίνης, ενδ. προϋπ/σμού 7.193,47 € με ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 2. Είδη φαρμακείου - Φάρμακα Δήμου Κατερίνης, ενδ. προϋπ/σμού 3.489,95 € με ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 3. Είδη φαρμακείου - Εμβόλια Δήμου Κατερίνης, ενδ. προϋπ/σμού 6.360,00 € με ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 4. Είδη φαρμακείου – Ιατρικά εργαλεία Δήμου Κατερίνης, πρ/σμού 2.455,20 € με ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 5. Είδη φαρμακείου – αναλώσιμα Ο.Π.Π.Α.Π., πρ/σμού 6.292,17 € με ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 6. Είδη φαρμακείου – φάρμακα Ο.Π.Π.Α.Π., ενδ. πρ/σμού 1.699,96 € με ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 7. Είδη φαρμακείου – αναλώσιμα ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ., ενδ. πρ/σμού 12.568,43 € με ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 8. Είδη φαρμακείου – Φάρμακα ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ., πρ/σμού 1.431,27 € με ΦΠΑ , ΤΜΗΜΑ 9. Είδη φαρμακείου – Αναλώσιμα Α’ ΘΜΙΑ, πρ/σμού 2.875,51 € με ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 10. Είδη φαρμακείου – Φάρμακα Α’ ΘΜΙΑ, ενδ. πρ/σμού 7.192,10 € με ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 11. Είδη φαρμακείου – Αναλώσιμα Β’ ΘΜΙΑ, ενδ. πρ/σμού 3.089,03 € με ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 12. Είδη φαρμακείου – Φάρμακα Β’ ΘΜΙΑ, πρ/σμού 7.011,00 € με ΦΠΑ.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για ένα ή περισσότερα εκ των προαναφερόμενων τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά όλα τα είδη και τις ποσότητες του τμήματος. Η δαπάνη για την υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης για έξι μήνες χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος και χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης.
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» καθώς και του νομικού πλαισίου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Κατερίνης, Πλατεία Δημαρχείου 2, Τ.Κ. 60133, στον 1ο όροφο και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού στις 21 Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 10:00 και θα λήξει στις 10:30 π.μ. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω Δ/νση και ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών ή συνεταιρισμοί, τα οποία είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016..
Αρμόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών σχετικών με τον διαγωνισμό είναι η Δημητριάδου Σταυρούλα, τηλ. 2351350435, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
Τα συμβατικά τεύχη θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδας του Δήμου Κατερίνης www.katerini.gr.

Όλα τα συνημμένα αρχεία σε μορφή αρχείου .zip εδώ

Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης

Ντόντης Λάζος