ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1090
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΠΠΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 67.448,03 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια « ειδών γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, αναλωσίμων και υλικών μηχανογράφησης, εποπτικών ειδών και εκπαιδευτικού υλικού»» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ ανά είδος.

Συνολικό ποσό προϋπολογισμού δαπάνης 54.395,52+13.052,51 ΦΠΑ=67.448,03 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

  1.  Διακήρυξη Δημοπρασίας.
  2.  Τεχνική έκθεση

  3.  Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.

  4.  Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς.

  5.  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.  

Διακήρυξη σε μορφή zip. ΕΔΩ

Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς σε μορφή zip. ΕΔΩ

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σε μορφή zip. ΕΔΩ