Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 26 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Υποβολή οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015, συμπληρωματικά στοιχεία

3. Έγκριση της 80/2016 μελέτης με τίτλο «Εργασία αντικατάστασης κυψέλης μέσης τάσης και συντήρησης μετασχηματιστών ισχύος στο 5ο ΓΕΛ Δ.Ε. Κατερίνης λόγω επείγουσας ανάγκης» προϋπ/σμού 24.428,00 ευρώ με ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση και ανάθεσή της

4. Έγκριση της τεχνικής μελέτης με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση δύο υδατοδεξαμενών πυρόσβεσης χωρητικότητας 20 μ3 και 200 μ3 για το χώρο φιλοξενίας Προσφύγων στη θέση ΨΝΠΟ» στα πλαίσια του άρθρου 19 του Ν. 4375/2016 που αφορούν τη συνδρομή του Δήμου στην εύρυθμη λειτουργία των δομών φιλοξενία προσφύγων, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση και ανάθεσή της

5. Καταρτισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επιστρώσεις πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Ανδρομάχης» προϋπ/σμού 40.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «Εξωραϊσμός κτίσματος Υδατόπυργου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» προϋπολογισμού 40.630,52 € χωρίς ΦΠΑ

7. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

8. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

9. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ