Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

 
Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 31 Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:  
 
1. Λήψη απόφασης για ολική ή μερική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων
 
 
Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, προκειμένου να αποδεσμευτούν ποσά, με τα οποία θα ενισχυθούν διάφοροι κωδικοί ενόψει της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού κατά τη συνεδρίαση Δ.Σ. στις 01.09.2017. 
 
 
Ο Πρόεδρος
 
Λάζος Ντόντης