Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 2 Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Ανάκληση της 309/2016 απόφασης Ο Ε. με θέμα «Έγκριση της 80/2016 μελέτης με τίτλο «Εργασία αντικατάστασης κυψέλης μέσης τάσης και συντήρησης μετασχηματιστών ισχύος στο 5ο ΓΕΛ Δ.Ε. Κατερίνης λόγω επείγουσας ανάγκης» προϋπ/σμού 24.428,00 ευρώ με ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση και ανάθεσή της» και εκ νέου λήψη της

3. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση δύο υδατοδεξαμενών πυρόσβεσης χωρητικότητας 20 μ3 και 200 μ3 στα πλαίσια του άρθρου 19 Ν.4375/2016 που αφορούν τη συνδρομή του Δήμου στην εύρυθμη λειτουργία των δομών φιλοξενία προσφύγων»

4. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

5. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

6. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ