Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής  
 
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 9 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
 
1. Επικύρωση του αποτελέσματος των Α, Β & Γ σταδίων (ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ. 2.γ του ά.32 του Ν. 4412/16  για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών και μικροϋλικών χρωματισμών για την αποκατάσταση των δημοτικών υποδομών και διαχείριση των συνεπειών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 15ης – 18ης Νοεμβρίου 2017» εκτιμώμενης αξίας 32.250,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ με Α.Μ.144/2017
 
2. Επικύρωση του αποτελέσματος των Α, Β & Γ σταδίων (ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ. 2.γ του ά.32 του Ν. 4412/16  για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για την αποκατάσταση των δημοτικών υποδομών και διαχείριση των συνεπειών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 15ης – 18ης Νοεμβρίου 2017» εκτιμώμενης αξίας 40.320,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ με Α.Μ.147/2017
 
3. Επικύρωση του αποτελέσματος των Α, Β & Γ σταδίων (ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ) με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης της παρ. 2.γ του ά.32 του Ν. 4412/16  για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κυβόλιθων, πλακών πεζοδρομίου και λοιπών υλικών για την αποκατάσταση των δημοτικών υποδομών και διαχείριση των συνεπειών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 15ης – 18ης Νοεμβρίου 2017» εκτιμώμενης αξίας 56.451,60 ευρώ εκτός ΦΠΑ με Α.Μ.145/2017
 
4. Επικύρωση του αποτελέσματος των Α, Β & Γ σταδίων (ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης της παρ. 2.γ του ά.32 του Ν. 4412/16  για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργων στην Τ.Κ. Μοσχοχωρίου  για την αποκατάσταση του δημοτικού αγροτικού οδικού δικτύου και διαχείριση των συνεπειών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 15ης – 18ης Νοεμβρίου 2017» εκτιμώμενης αξίας 25.000,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ με Α.Μ.150/2017
 
5. Επικύρωση του αποτελέσματος των Α, Β & Γ σταδίων (ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης της παρ. 2.γ του ά.32 του Ν. 4412/16  για την ανάθεση της της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργων στην Τ.Κ. Μηλιάς  για την αποκατάσταση του δημοτικού αγροτικού οδικού δικτύου και διαχείριση των συνεπειών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 15ης – 18ης Νοεμβρίου 2017» εκτιμώμενης αξίας 25.700,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ με Α.Μ.148/2017
 
6. Κατακύρωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ.2.γ του ά.32 του ν.4412/2016 για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση των δημοτικών υποδομών και διαχείριση των συνεπειών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 15ης – 18ης Νοεμβρίου 2017» εκτιμώμενης αξίας 199.000,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ και με Α.Μ.146/2017
 
7. Κατακύρωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ.2.γ του ά.32 του ν.4412/2016 για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση των δημοτικών υποδομών και διαχείριση των συνεπειών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 15ης 18ης Νοεμβρίου 2017» εκτιμώμενης αξίας 161.289,06 ευρώ εκτός ΦΠΑ και με Α.Μ.143/2017
 
Ο Πρόεδρος
 
 
Λάζος Ντόντης
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
 
1.Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
 
 1. Γεώργιος Ίτσιος
 2. Αστέριος Μπουσνάκης
 3. Χρυσόστομος Κυραϊλίδης
 4. Αναστάσιος Παπαζήσης
 5. Θεόδωρος Παυλίδης
 6. Δημήτριος Ντούρος
 7. Παναγιώτης Μπερεδήμας
 8. Μαρία Αρβανίτη
 9. Αλέξανδρος Γιουμίδης
 10. Σπυρίδων Ράδης
 11. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
 12. Χρήστος Λιανός
 13. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
 
2.Υπεύθυνο ιστοσελίδας
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.Γραφείο Δημάρχου
2.Γενικό Γραμματέα Δήμου
3.Διευθύνσεις Δήμου (email)