Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 22 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και κατακύρωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια συσσιτίων – τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων του Δήμου έτους 2016

3. Ανάκληση της 242/2016 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Ελατοχωρίου της Δ.Ε. Πιερίων» προϋπολογισμού 33.470,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ανάκληση της 7785/23.02.2016 διακήρυξης για την εν λόγω προμήθεια και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους» ως προς το β σκέλος

4. Εκδίκαση ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά του από 10-06-2016 πρακτικού αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Σύστημα 22122 για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην παραλιακή οδό Παραλίας – Ολυμπιακής Ακτής», προϋπολογισμού δημοπρατούμενης προμήθειας 81.270,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 25/2016)

5. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

6. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

7. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ