Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 31 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  

 

1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2017

2. Λήψη απόφασης για ολική ή μερική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

3. Ανάκληση της αριθ. 358/2017 απόφασης ΟΕ περί: Έγκρισης των πρακτικών επαναληπτικής, φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάθεση της εργασίας «Συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 33.700,00 ευρώ και εκ νέου συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού από την κατάθεση της προσφοράς»

4. Έγκριση των πρακτικών (3ης φάσης) και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Προμήθεια κλαδιών θρυμματιστή» προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ (αριθ. μελέτης 12/2016)

5. Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίμων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων Πρασίνου» προϋπολογισμού 31.557,50 ευρώ εκτός ΦΠΑ κι ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τις ομάδες Α, Β, Γ

6. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

7. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

8. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

 

Ο Πρόεδρος

 

Λάζος Ντόντης