Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 6 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση για την υποβολή απολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016

2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2017

3. Λήψη απόφασης για ολική ή μερική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

4. Έγκριση της από 10.05.2017 μελέτης, έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο "Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων Δήμου Κατερίνης" προϋπολογισμού 28.225,81 ευρώ εκτός ΦΠΑ, έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της, καταρτισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων

5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών προσώπων», προϋπολογισμού 316.635,25 πλέον 44.645,00 ευρώ Φ.Π.Α., σύνολο 361.280,25 ευρώ, καταρτισμός των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν προσφυγών

6. Καταρτισμός των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση αναλωσίμων και ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων πρασίνου» προϋπολογισμού 31.557,50 € εκτός του ΦΠΑ και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων
7. Επικύρωση του αποτελέσματος του Γ' σταδίου (β φάση) του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια θρυμματιστή κλαδιών" προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

8. Κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού του α. 27 του Ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου «Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 120.967,74 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 23/2017)

9. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης του έργου με τίτλο "Εργασίες διαμόρφωσης βάσης για την τοποθέτηση προτομής του Μ. Αλεξάνδρου στην πλατεία Ηρώων" προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση και ανάθεσή της

10. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

11. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

12. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης