Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 30 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
 

1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2017

2. Λήψη απόφασης για ολική ή μερική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

3. Υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2017

4. Καταρτισμός των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 157.917,00 πλέον 37.900,08 ευρώ Φ.Π.Α., σύνολο 195.817,08 ευρώ και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν προσφυγών

5. Καταρτισμός των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και έγκριση των παραρτημάτων της για την ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ, ΕΛΑΦΙΝΑΣ, ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΠΙΕΡΙΩΝ 2017»,  εκτιμώμενης αξίας 99.999,92 ευρώ εκτός ΦΠΑ (Α.Μ.119/2017) και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού

6. Καταρτισμός όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου "Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Παραλίας 2017-2018" (126/2017 μελέτη) προϋπολογισμού 39.999,92 ευρώ

7. Καταρτισμός όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου "Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Πέτρας 2017-2018" (127/2017 μελέτη) προϋπολογισμού 39.999,92 ευρώ

8. Καταρτισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Καταλωνίων Δήμου Κατερίνης

9. Επικύρωση του αποτελέσματος του Γ σταδίου του ανοικτού διαγωνισμού με αριθμό στο Σύστημα 46022 για την "Προμήθεια αδρανών υλικών για τη Δ.Ε. Κατερίνης" εκτιμώμενης αξίας 120.966,31 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών του Ν. 4483/2017

11. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

12. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

13. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

 

Ο Πρόεδρος
 
Λάζος Ντόντης