Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
 

1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2017

2. Λήψη απόφασης για ολική ή μερική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

3. Καταρτισμός των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με έγκριση των παραρτημάτων της για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες των αρδευτικών υποδομών του Δήμου Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 193.548,39 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 108/2017) και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού

4. Καταρτισμός των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και έγκριση των παραρτημάτων της για την ανάθεση της «Προμήθειας αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 120.966,31 € εκτός του ΦΠΑ (Α.Μ. 110/2017) και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού

5. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και ανταλλακτικών" προϋπολογισμού 32.137,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ

6. Έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την απευθείας ανάθεση της εργασίας "Κατεπείγουσα εργασία μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) προϋπολογισμού 199.500,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (116/2017 μελέτη), λόγω έκτακτης ανάγκης 

7. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

8. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

9. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

 
Ο Πρόεδρος
 
 
Λάζος Ντόντης