Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 21 Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  

 

1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2017

2. Λήψη απόφασης για ολική ή μερική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

3. Καταρτισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση τμήματος 655,20 τ.μ. του υπ’ αριθ. 856 τεμαχίου στον οικισμό Γρέβενης της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας

4. Καταρτισμός όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δένδρων, θάμνων, κλπ. υλικών πρασίνου για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» προϋπολογισμού 39.954,95 ευρώ με ΦΠΑ (99/2017 μελέτη) και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων 

5. Καταρτισμός όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων αναρροφητικών σαρώθρων δρόμου χωρητικότητας 2 κ.μ.» προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ + 24.000,00 ευρώ ΦΠΑ (95/2017 μελέτη) και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων

6. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων»

7. Εισήγηση προς το Δημοτικό συμβούλιο του καθορισμού δικαιώματος εμπορίας πόσιμων υδάτων στο Δήμο Κατερίνης

8. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

9. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

10. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

 
Ο Πρόεδρος
 
 
Λάζος Ντόντης