Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 5 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
 
1. Έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2017  σύμφωνα με την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου 
 
Ο Πρόεδρος
 
 
Λάζος Ντόντης