Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 4 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  

 

1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2017

2. Λήψη απόφασης για ολική ή μερική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

3. Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία "Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και ανταλλακτικών" προϋπολογισμού 39.849,88 ευρώ με ΦΠΑ (32.137,00 + 7.712,88 ΦΠΑ 24%)

4. Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του ανοιχτού  διαγωνισμού του ά.27 του Ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΙ (6) ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ»  εκτιμώμενης αξίας 725.806,45 ευρώ εκτός ΦΠΑ

5. Επικύρωση των αποτελεσμάτων 1ης φάσης [α΄& β΄ στάδιο (ενιαίο): αποσφράγιση υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά»,  έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και έλεγχος- βαθμολόγιση τεχνικών προσφορών],  του   διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της υπηρεσίας: «ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  (ΑΣΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Κατερίνης με τον ΦΟΔΣΑ Κ.Μ

6. Έγκριση  των πρακτικών (Γης φάσης) και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού της  προμήθειας «Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 59.551,00 ευρώ + 14.292,24 ευρώ ΦΠΑ = 73.843,24 ευρώ (Α.Μ.21/2017)

7. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

8. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

9. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

 

Ο Πρόεδρος
 
 
Λάζος Ντόντης