Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 16 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2017


2. Κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης»

3. Κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών προσώπων»

4. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης του μικρού έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση τμήματος τοιχίου περιφράξεως του 16ου Δημοτικού σχολείου Κατερίνης» προϋπολογισμού 5.110,66 € χωρίς ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με την απευθείας ανάθεση του ά.15 του Π.Δ.171/87 και ανάθεση του έργου.

5. Επικύρωση του αποτελέσματος των Α και Β σταδίων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Σύστημα 40152 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» εκτιμώμενης αξίας 156.090,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ στο πλαίσιο εκτέλεσης (με αυτεπιστασία) του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου ασφαλτικού δικτύου Δ.Ε. Κατερίνης» προϋπολογισμού 244.188,80 ευρώ με ΦΠΑ.

6. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του Α σταδίου (αποσφράγιση κυρίως φακέλων και φακέλων δικ/κών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς – έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) και Β σταδίου (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών και δειγμάτων) του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ 2, ΟΜΑΔΑΣ 3, ΟΜΑΔΑΣ 6 και ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ 7.7 προϋπολογισμού 18.754,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ μέρος της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 2016» συνολικού προϋπολογισμού 40.700,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 100/2016)

7. Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του ανοιχτού διαγωνισμού του ά.27 του Ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου: ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ εκτιμώμενης αξίας 120.967,74 ευρώ εκτός ΦΠΑ, αριθμός μελέτης 23/2017

8. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

9. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

10. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου


Ο Πρόεδρος
Λάζος Ντόντης