Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 27 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
 

1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2017

2. Λήψη απόφασης για ολική ή μερική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

3. Αναβολή αποσφράγισης υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» που υποβλήθηκαν στον αριθ.45756,1 διαγωνισμό του Συστήματος για την «Προμήθεια για τις ανάγκες των αρδευτικών υποδομών του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 193.548,39 ευρώ εκτός ΦΠΑ

4. Ανάκληση της αριθ. 620/2017 Απόφασης της Ο.Ε. με θέμα: «Ανάκληση της 577/2017 απόφασης Ο.Ε. και εκ νέου καταρτισμός όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου "Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Πέτρας 2017-2018" (127/2017 μελέτη) προϋπολογισμού 32.258,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ» λόγω τροποποίησης των διατάξεων του ν. 4412/16 (Α’147)

5. Ανάκληση της αριθ.576/2017 απόφασης ΟΕ με θέμα [Καταρτισμός των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Παραλίας 2017-2018», εκτιμώμενης αξίας 32.258,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ]

6. Καθορισμός ημερομηνίας υποβολής προσφοράς της εταιρείας ΖΙΩΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και καθορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» που υποβλήθηκαν στον αριθ.45756,1 διαγωνισμό του Συστήματος για την «Προμήθεια για τις ανάγκες των αρδευτικών υποδομών του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 193.548,39 ευρώ εκτός ΦΠΑ

7. Λήψη απόφασης για αλλαγή της επωνυμίας και της νομικής μορφής της αναδόχου «Χιονίδου Έλενας» σε «Συστεγασμένα Φαρμακεία Χιονίδου Έλενα Χριστίνα- Τίνα Μεϊμάρη Ο.Ε», σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, παρ. 1, περ. δ, υποπερ. ββ’.

8. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Δήμου Κατερίνης σχολικού έτους 2017-2018

9. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού στο πλαίσιο της ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας για την «Προμήθεια υγρών  καυσίμων για τις ανάγκες της Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας εκπ/σης του Δήμου Κατερίνης»

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών του Ν. 4483/2017

11. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

12. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

13. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

 

Ο Πρόεδρος
 
 
Λάζος Ντόντης