Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 14 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
 
1. Έγκριση του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2018
 
2. Ανάκληση της 577/2017 απόφασης Ο.Ε. και εκ νέου καταρτισμός των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου "Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Πέτρας 2017-2018" εκτιμώμενης αξίας 32.258,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ
 
Ο Πρόεδρος
 
 
Λάζος Ντόντης