Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

on

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 29η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6441.001 «Συνδιοργάνωση του Δήμου με φορείς της πόλης για συνέδρια, συναντήσεις, διαλέξεις, ημερίδες κλπ»
2. Παράταση της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης του αντικειμένου της υπ΄αριθ. οικ. 34926/04.10.2018 σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση των Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ3: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πληρώνω Ότι Πετώ / Pay As You Throw, ΠΕ4: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών / Autonomous Composting Units, ΠΕ5: Περιβαλλοντική & Οικονομική Αξιολόγηση & ΠΕ6: Επέκταση και μεγιστοποίηση απόδοσης της υποδομής, σε ό,τι αφορά την Κατηγορία Δαπάνης “External Expertise & Services” (Εξωτερική Εμπειρογνωμοσύνη & Υπηρεσίες), του Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «BIOWASTE»».
3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών προσώπων», επιλογή του τρόπου ανάθεσης, καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού
4. Έγκριση της αριθμ. 53/2019 απόφασης του ΔΣ της ΔΗΚΕΔΗΚ με θέμα «Καθορισμός τροφείων για το σχολικό έτος 2019-2020»
5. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
6. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου
7. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου
8. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Δημήτριος Μορφακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής


ΤΑΚΤΙΚΑ                                    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Ιωάννης Συμεωνίδης                1. Χριστοφορίδης Σταύρος
2. Γεώργιος Νταντάμης                2. Τερζίδου Μαρία
3. Τσιαμπέρας Νικόλαος               3. Μπουσνάκης Αστέριος
4. Τσιαλός Γεώργιος                   4. Νταντάμης Ιωάννης
5. Γκούνας Αθανάσιος                 5. Αναγνώστου Αθανάσιος
6. Ντόντης Λάζος                       6. Λεμονόπουλος Χρήστος
7. Βαινάς Δημήτριος                    7. Ίτσιος Γεώργιος
8. Λιακόπουλος Απόστολος           8. Λιακόπουλος Αθανάσιος

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)