Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

on

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 22η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2019
2. Καταλογισμός ποσού παγίας προκαταβολής έτους 2019 σε υπολόγους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Κατερίνης λόγω μη απόδοσης λογαριασμού
3. Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός υπολόγου διαχείρισης για το έτος 2019
4. Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός των Προέδρων Κοινοτήτων ως υπολόγων διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2019
5. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ
6. Διαγραφή οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο
7. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τον Χρηματικό Κατάλογο 28/2009
8. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου
9. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Δημήτριος Μορφακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής


ΤΑΚΤΙΚΑ                            ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Ιωάννης Συμεωνίδης        1. Χριστοφορίδης Σταύρος
2. Γεώργιος Νταντάμης         2. Τερζίδου Μαρία
3. Τσιαμπέρας Νικόλαος        3. Μπουσνάκης Αστέριος
4. Τσιαλός Γεώργιος             4. Νταντάμης Ιωάννης
5. Γκούνας Αθανάσιος           5. Αναγνώστου Αθανάσιος
6. Ντόντης Λάζος                 6. Λεμονόπουλος Χρήστος
7. Βαινάς Δημήτριος              7. Ίτσιος Γεώργιος
8. Λιακόπουλος Απόστολος     8. Λιακόπουλος Αθανάσιος

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)