Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

on

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 14η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6443.01 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»
2. Εξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας ανά τ.μ. για την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα για την ιδιοκτησία με κ.κ.041547, κ.κ.056301, κ.κ.057007 στα ΟΤ105Α, 105Β, 222Α, 222Β, 223, 224Β, 230,233, 220Α, 200Β σύμφωνα με την 459Δ της 1/2003 Π.Ε. Εθνικό Στάδιο-Επέκταση.
3. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου.
4. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Δημήτριος Μορφακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής


ΤΑΚΤΙΚΑ                                       ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Ιωάννης Συμεωνίδης                   1. Χριστοφορίδης Σταύρος
2. Γεώργιος Νταντάμης                    2. Τερζίδου Μαρία
3. Τσιαμπέρας Νικόλαος                   3. Μπουσνάκης Αστέριος
4. Τσιαλός Γεώργιος                       4. Νταντάμης Ιωάννης
5. Γκούνας Αθανάσιος                     5. Αναγνώστου Αθανάσιος
6. Ντόντης Λάζος                           6. Λεμονόπουλος Χρήστος
7. Βαινάς Δημήτριος                       7. Ίτσιος Γεώργιος
8. Λιακόπουλος Απόστολος              8. Λιακόπουλος Αθανάσιος

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)