Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

on

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 7η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6443.01 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» και τον Κ.Α. 00.6441.001 «Συνδιοργάνωση του Δήμου με φορείς της πόλης για συνέδρια, συναντήσεις, διαλέξεις, ημερίδες κλπ»
2. Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών & λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού» προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με ΦΠΑ (60.000,00+14.400,00 ΦΠΑ 24%)
3. Επικύρωση των πρακτικών 2ης φάσης και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της «Προμήθειας ενός καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος – ύψους εργασίας 21m “Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ”», προϋπολογισμού 107.740,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (89/2019 μελέτη)
4. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Δημήτριος Μορφακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
ΤΑΚΤΙΚΑ                                               ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Ιωάννης Συμεωνίδης                           1. Χριστοφορίδης Σταύρος
2. Γεώργιος Νταντάμης                           2. Τερζίδου Μαρία
3. Τσιαμπέρας Νικόλαος                           3. Μπουσνάκης Αστέριος
4. Τσιαλός Γεώργιος                               4. Νταντάμης Ιωάννης
5. Γκούνας Αθανάσιος                             5. Αναγνώστου Αθανάσιος
6. Ντόντης Λάζος                                   6. Λεμονόπουλος Χρήστος
7. Βαινάς Δημήτριος                                7. Ίτσιος Γεώργιος
8. Λιακόπουλος Απόστολος                       8. Λιακόπουλος Αθανάσιος

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)