Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

on

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6443.01 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»
2. Έγκριση της ηλεκτρονική διαδικασίας (με α/α συστήματος 77662 ) με διαπραγμάτευση για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο « Εργασίες συντήρησης – επισκευής συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών – αναλωσίμων των οχημάτων του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2019», προϋπολογισμού 337.000,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ με αρ. μελ. 41/2019 και τρόπος διενέργειάς των σχετικών εργασιών.
3. Διόρθωση της απόφασης 414/2019 της Οικονομικής Επιτροπής
4. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
5. Ανάκληση της 446/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση μεταβίβασης των τηλεφωνικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας του δημάρχου, του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, των αντιδημάρχων και του γενικού γραμματέα στο Δήμο Κατερίνης».
6. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα.

O Πρόεδρος

Δημήτριος Μορφακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής


ΤΑΚΤΙΚΑ                                                ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Ιωάννης Συμεωνίδης                            1. Χριστοφορίδης Σταύρος
2. Γεώργιος Νταντάμης                            2. Τερζίδου Μαρία
3. Τσιαμπέρας Νικόλαος                            3. Μπουσνάκης Αστέριος
4. Τσιαλός Γεώργιος                                4. Νταντάμης Ιωάννης
5. Γκούνας Αθανάσιος                              5. Αναγνώστου Αθανάσιος
6. Ντόντης Λάζος                                    6. Λεμονόπουλος Χρήστος
7. Βαινάς Δημήτριος                                 7. Ίτσιος Γεώργιος
8. Λιακόπουλος Απόστολος                        8. Λιακόπουλος Αθανάσιος

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)