Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

on

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 23η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης και ανάθεση της «Προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών για τις άμεσες ανάγκες του Δήμου για το έτος 2019» προϋπολογισμού 51.420,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 42/2019), σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωση 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.
2. Παράταση της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης του αντικειμένου της υπ΄αριθ. οικ. 14129/26.04.2019 για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση των Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ1: Διαχείριση & Συντονισμός Έργου & ΠΕ2: Επικοινωνία & Δημοσιότητα Έργου, σε ό,τι αφορά την Κατηγορία Δαπάνης “External Expertise & Services” (Εξωτερική Εμπειρογνωμοσύνη & Υπηρεσίες) του Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «BIOWASTE»»
3. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
4. Εξειδίκευση πιστώσεων που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6441.001 με τίτλο «Συνδιοργάνωση του Δήμου με φορείς της πόλης για συνέδρια, συναντήσεις, διαλέξεις, ημερίδες κ.λ.π.»
5. Έγκριση των δαπανών μετάβασης εκτός έδρας του Δημάρχου Κατερίνης ως εκπροσώπου του Δήμου στο πλαίσιο διοργάνωσης συνεδρίου «Ευρωπαϊκή εβδομάδα REGIONS AND CITIES» που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες από 7-10 Οκτωβρίου 2019
6. Έγκριση των δαπανών της μετακίνησης του Δημάρχου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους στην Αθήνα (Υπουργείο Εσωτερικών, ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος) στις 15-16 Σεπτεμβρίου 2019
7. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα.

O Πρόεδρος

Δημήτριος Μορφακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής


ΤΑΚΤΙΚΑ                                        ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Ιωάννης Συμεωνίδης                    1. Σταύρος Χριστοφορίδης
2. Γεώργιος Νταντάμης                    2. Μαρία Τερζίδου
3. Νικόλαος Τσιαμπέρας                    3. Αστέριος Μπουσνάκης
4. Γεώργιος Τσιαλός                        4. Ιωάννης Νταντάμης
5. Αθανάσιος Γκούνας                      5. Αθανάσιος Αναγνώστου
6. Λάζος Ντόντης                            6. Χρήστος Λεμονόπουλος
7. Δημήτριος Βαινάς                         7. Γεώργιος Ίτσιος
8. Απόστολος Λιακόπουλος                8. Αθανάσιος Λιακόπουλος

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)