Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

on

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, που θα γίνει στις 16 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.6 του Ν.3852/2010
2. Έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2020
3. Έγκριση υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 4611/19 της οφειλής του Κέρογλου Ευθυμίου του Λαζάρου, ύψους 97.825,54 ευρώ (ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.33202/19 αίτηση του)
4. Έγκριση των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου στη Λάρισα και στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
5. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων»
6. Ανάκληση της αριθ. 419/2019 απόφασης ΟΕ και λήψη νέας με θέμα: «Επικύρωση των πρακτικών 1ης φάσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της: «Προμήθειας της καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος – ύψους εργασίας 21m “Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ”», προϋπολογισμού 107.740,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (89/2019 μελέτη)
7. Επικύρωση του αποτελέσματος των Α, Β και Γ σταδίων του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Κορινού, Πέτρας, Ελαφίνας και Πιερίων έτους 2019» εκτιμώμενης αξίας 59.677,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ με Α.Μ.63/2019 – ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
8. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΦΙΝΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 16.129,03 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.100/2019.

9. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου.
10. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα.

 

O Πρόεδρος

 

Δημήτριος Μορφακίδης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                      ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1. Ιωάννης Συμεωνίδης               1. Χριστοφορίδης Σταύρος
2. Γεώργιος Νταντάμης                2. Τερζίδου Μαρία
3. Τσιαμπέρας Νικόλαος              3. Μπουσνάκης Αστέριος
4. Τσιαλός Γεώργιος                    4. Νταντάμης Ιωάννης
5. Γκούνας Αθανάσιος                 5. Αναγνώστου Αθανάσιος
6. Ντόντης Λάζος                          6. Λεμονόπουλος Χρήστος
7. Βαινάς Δημήτριος                     7. Ίτσιος Γεώργιος
8. Λιακόπουλος Απόστολος         8. Λιακόπουλος Αθανάσιος

 

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα