Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

on

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 30η Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:  

1.        Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου
2.        Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αντλιών και αντλητικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες των αρδευτικών υποδομών του Δήμου Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 56.451,61 ευρώ εκτός ΦΠΑ – Ανάθεση της προμήθειας
3.        Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 16.129,03 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.101/2019
4.        Έγκριση της αριθμ. πρωτ. οικ. 34582/28.8.2019 (ΑΔΑ:6ΤΨΨΩΕΤ-ΒΣΟ) απόφασης Δημάρχου με θέμα “Παροχή εντολής σε δικηγόρο”

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα καθώς πρέπει α) να απαλλαγούν από την διαχείριση της πάγιας προκαταβολής των Τοπ. και Δημ Κοινοτήτων πριν την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής, β), γ) επειδή σύμφωνα με τις παρ.2 και 4 του ά.221 Α του ν.4412/2016 όπως ισχύει, η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται επί του πρακτικού εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού πρακτικού  και δ) προκειμένου να εγκριθεί η απόφαση Δημάρχου που ελήφθη ως κατεπείγουσα πριν τη λήξη της  προθεσμίας για την κατάθεση επεξηγηματικού υπομνήματος.  


Η Αντιπρόεδρος

Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.    Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
    ΤΑΚΤΙΚΑ                                    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.    Λάζος Ντόντης                         1.    Μαρία Αρβανίτη
2.    Γεώργιος Ίτσιος                        2.    Σπυρίδων Ράδης
3.    Χρυσόστομος Κυραϊλιδης        
4.    Θεόδωρος Παυλίδης        
5.    Δημήτριος Ντούρος        
6.    Αλέξανδρος Γιουμίδης        
7.    Χρήστος Λιανός        
8.    Θεοδοσία Χαϊλατζίδου        

2.    Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.    Γραφείο Δημάρχου
2.    Διευθύνσεις Δήμου (email)