Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 26η Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Κατάρτιση έκθεσης επί του απολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Κατερίνης έτους 2018

2.Κατάρτιση έκθεσης επί του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018

3.Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής

4.Έγκριση των πρακτικών (3ης φάσης) και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 52.451,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (Α.Μ.44/2019)

5.«Επικύρωση των πρακτικών 1ης φάσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της: «Προμήθειας ενός καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος – ύψους εργασίας 21m “Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ”», προϋπολογισμού 107.740,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (89/2019 μελέτη)

6.Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΦΙΝΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 16.129,03 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.100/2019.

7.Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 16.129,03 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.99/2019.

8.Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 16.129,03 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.101/2019.

9.Έγκριση της από 20/8/2019 τεχνικής μελέτης του Τμήματος Προγραμματισμού & Διαφάνειας, έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών & λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού» προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (14.400,00 € ΦΠΑ 24%, 74.400,00 € συνολική αξία με ΦΠΑ 24%), έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της, καταρτισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων.

10.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

11.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου.

12.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα.

 

 

Η Αντιπρόεδρος

 

Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                                     ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1.Λάζος Ντόντης                                                          1.Μαρία Αρβανίτη
2.Γεώργιος Ίτσιος                                                       2.Σπυρίδων Ράδης
3.Χρυσόστομος Κυραϊλιδης
4.Θεόδωρος Παυλίδης
5.Δημήτριος Ντούρος
6.Αλέξανδρος Γιουμίδης
7.Χρήστος Λιανός
8.Θεοδοσία Χαϊλατζίδου

 

2.Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου
2.Διευθύνσεις Δήμου (email)