Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 19η Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής

2.Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 16.129,03 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.99/2019

3.Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 16.129,03 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.101/2019

4.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και επιτροπής εξέτασης τυχόν ενστάσεων για τον επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Κορινού, Πέτρας, Ελαφίνας και Πιερίων έτους 2019» εκτιμώμενης αξίας 59.677,00 € ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 63/2019)

5.Επικύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων»

6.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

7.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου.

8.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα.

Η Αντιπρόεδρος

Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1.Λάζος Ντόντης                       1.Μαρία Αρβανίτη
2.Γεώργιος Ίτσιος                     2.Σπυρίδων Ράδης
3.Χρυσόστομος Κυραϊλιδης
4.Θεόδωρος Παυλίδης
5.Δημήτριος Ντούρος
6.Αλέξανδρος Γιουμίδης
7.Χρήστος Λιανός
8.Θεοδοσία Χαϊλατζίδου

2.Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου
2.Διευθύνσεις Δήμου (email)