Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 5η Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής

2.Επιστροφή παραβόλου στον Οικονομικό φορέα Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στα πλαίσια του διαγωνισμού για την «Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα του Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 59.551,00 ευρώ + 14.292,24 ευρώ (ΦΠΑ) = 73.843,24 ευρώ (αρ. μελέτης: 44/2019)

3.Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 3.230τ.μ. έως 5.000τ.μ. από το χώρο της Εμποροπανήγυρης Κατερίνης για την λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης 2019 (01/09/2019 έως τις 07/09/2019) της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης

4.Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση της αριθ.99/2019 μελέτης και καταρτισμός όρων της διακήρυξης για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΦΙΝΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 16.129,03 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.100/2019.

5.Επικύρωση των πρακτικών 3ης φάσης και ανάδειξη αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Ομάδας 2 : «Προμήθεια καινούργιου φορτωτή εκσκαφέα» εκτιμώμενης αξίας 82.000,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ» εκτιμώμενης αξίας 82.000,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ της: «Προμήθειας Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Κατερίνης “Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ”», προϋπολογισμού 217.740,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (124/2018 μελέτη)

6.Εξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος καθώς και υποχρέωσης της ιδιοκτησίας με κ.κ. 035414 στο ΟΤ 959 σύμφωνα με την 99Δ Τροποποίηση της 2/2002 Π.Ε. Βατάν - Επέκταση.

7.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

8.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου.

9.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα.

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Γεώργιος Ίτσιος 1. Μαρία Αρβανίτη
2.Χρυσόστομος Κυραϊλιδης 2. Σπυρίδων Ράδης
3.Θεόδωρος Παυλίδης
4.Δημήτριος Ντούρος
5.Αλέξανδρος Γιουμίδης
6.Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7.Χρήστος Λιανός
8.Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου
2.Διευθύνσεις Δήμου (email)