Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 22η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής

2.Υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων-εξόδων Β’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2019

3.Συμπλήρωση της 719/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Παροχή εντολής στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Δημητρίου Δάμη (Α.Μ. ΔΣΑ 15125) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης και να παραστεί επ’ονόματί του κατά την εκδίκαση της από 25.9.2015 Έφεσης (Α.Β.Δ. 2015/2669 και Β.Δ.Υ. 325/2015) κατά της με αριθμό 5700/28-07-2015 (ορθή επανάληψη) απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Διαχειριστική αρχή Ε.Π. Π.Κ.Μ.)”.

4.Τροποποίηση της αριθμ.304/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: [Τροποποίηση της 288/2019 απόφασης της οικονομικής επιτροπής με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 224/2019 απόφασης της οικονομικής επιτροπής με τίτλο «Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός της υπαλλήλου Σοφίας Ασλανίδου ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 3.000,00 ευρώ [για την πληρωμή των διοδίων κατά τη διέλευση των οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας (απορριμματοφόρα, επιβατικά κλπ) όταν μεταβαίνουν εκτός Νομού στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης ή στη Θεσσαλονίκη για την προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών ή άλλων εργασιών]», με προσθήκη απορριμματοφόρου].

5.Λήψη απόφασης επί ενστάσεως», στα πλαίσια του διαγωνισμού για την «Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 59.551,00 ευρώ + 14.292,24 ευρώ ΦΠΑ = 73.843,24 ευρώ (Α.Μ.44/2019)

6.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

7.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου.

8.Ορισμός δικηγόρου και έγκριση συμβιβαστικής επίλυσης δικαστικής διαφοράς (Ταγάρας Σωτήριος του Δημητρίου)

9.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα.

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1.Γεώργιος Ίτσιος 1. Μαρία Αρβανίτη
2.Χρυσόστομος Κυραϊλιδης 2. Σπυρίδων Ράδης
3.Θεόδωρος Παυλίδης
4.Δημήτριος Ντούρος
5.Αλέξανδρος Γιουμίδης
6.Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7.Χρήστος Λιανός
8.Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2.Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου
2.Διευθύνσεις Δήμου (email)