Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 15η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής

2.Σύσταση πάγιας προκαταβολής για την πληρωμή δαπανών για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Παλαιού Κεραμιδίου και ορισμός του Προέδρου της Τ.Κ. Τάκου Ιωάννη ως υπόλογου διαχείρισης

3.Έγκριση υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 4611/19 της οφειλής του Παπανικολάου Γεωργίου του Νικολάου, ύψους 56.418,27 ευρώ (ύστερα από την υπ΄αριθμ. πρωτ. 22557/19 αίτηση του)

4.Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση της αριθ.92/2019 μελέτης και καταρτισμός των όρων της διακήρυξης για την ανάθεση της «Προμήθειας αντλιών και αντλητικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες των αρδευτικών υποδομών του Δήμου Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 56.451,61 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 92/2019).

5.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και επιτροπής εξέτασης τυχόν ενστάσεων για το συνοπτικό διαγωνισμό ανάθεσης της «Προμήθειας αντλιών και αντλητικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες των αρδευτικών υποδομών του Δήμου Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 56.451,61 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.92/2019.

6.Επικύρωση των πρακτικών 3ης φάσης και ανάδειξη αναδόχου/ων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της : «Προμήθειας & Εγκατάστασης εξοπλισμού για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 191.940,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (14/2018 μελέτη)

7.α) Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθειας ενός καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος – ύψους εργασίας 21m “Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ”», προϋπολογισμού 107.740,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (89/2019 μελέτη) β) Έγκριση της μελέτης/τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης γ) Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και δ) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού

8.Έγκριση των πρακτικών (3ης φάσης) και κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α 73022) της υπηρεσίας με τίτλο: «Μεταφόρτωση και μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Κατερίνης» (αριθ. Μελέτης 31/2019), προϋπολογισμού 1.770.000,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης 885.000,00 ευρώ= 2.655.000,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ

9.Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης»

10.Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» προϋπολογισμού 30.722,91 ευρώ εκτός ΦΠΑ

11.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

12.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου.

13.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα.

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1.Γεώργιος Ίτσιος 1.Μαρία Αρβανίτη
2.Χρυσόστομος Κυραϊλιδης 2.Σπυρίδων Ράδης
3.Θεόδωρος Παυλίδης
4.Δημήτριος Ντούρος
5.Αλέξανδρος Γιουμίδης
6.Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7.Χρήστος Λιανός
8.Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2.Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου
2.Διευθύνσεις Δήμου (email)