Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 9η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής

2.Καταρτισμός όρων διακήρυξης για τη δημοπρασία εκμίσθωσης έκτασης 3.230τμ έως 5.000τ.μ. από το χώρο της Εμποροπανήγυρης Κατερίνης για την λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης 2019 (01/09/2019 έως τις 07/09/2019) της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης

3.Επικύρωση των πρακτικών 3ης φάσης και ανάδειξη αναδόχου/ων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της της: «Προμήθειας Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Κατερίνης “Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ”», προϋπολογισμού 217.740,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (124/2018 μελέτη) και συγκεκριμένα για τις ομάδες: Ομάδα 3: «Προμήθεια αλατοδιανομέα» εκτιμ. αξίας 14.000,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ Ομάδα 4: «Προμήθεια καινούργιας λεπίδας αποχιονισμού» εκτιμώμενης αξίας 14.000,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ

4.Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 38.096,41 ευρώ με ΦΠΑ (30.722,91+7.373,50 ΦΠΑ 24%)

5.Κήρυξη ως άγονου του διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 14ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης

6.Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφοράς για την υπηρεσία «Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Κατερίνης»

7.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

8.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου.

9.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα.

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                                ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Γεώργιος Ίτσιος                                                    1.Μαρία Αρβανίτη
2Χρυσόστομος Κυραϊλιδης                                         2.Σπυρίδων Ράδης
3.Θεόδωρος Παυλίδης
4.Δημήτριος Ντούρος
5.Αλέξανδρος Γιουμίδης
6.Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7.Χρήστος Λιανός
8.Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2.Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου
2.Διευθύνσεις Δήμου (email)