Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 3η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
2. Επικύρωση των αποτελεσμάτων 1ης φάσης ( Α΄ και Β΄ στάδια αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και έλεγχος-αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) και 2ης φάσης (αποσφράγιση, αξιολόγηση οικονομικών προσφορών και εισήγηση για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 59.551,00 ευρώ + 14.292,24 ευρώ ΦΠΑ = 73.843,24 ευρώ (Α.Μ.44/2019).
3. Επικύρωση των πρακτικών 2ης φάσης και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Ομάδας 2 : «Προμήθεια καινούργιου φορτωτή εκσκαφέα» εκτιμώμενης αξίας 82.000,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ της: «Προμήθειας Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Κατερίνης “Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ”», προϋπολογισμού 217.740,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (124/2018 μελέτη).
4. Επικύρωση του αποτελέσματος των Α, Β, & Γ σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού Δ.Ε Κατερίνης έτους 2019» εκτιμώμενης αξίας 51.576,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 62/2019) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
5. Επικύρωση του αποτελέσματος των Α, Β & Γ σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού ΔΕ
Κορινού, Πέτρας, Ελαφίνας και Πιερίων έτους 2019» εκτιμώμενης αξίας 59.677,00 ευρώ εκτός
ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 63/2019) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
6. Κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες
του Δήμου Κατερίνης και των νομικών προσώπων»
7. Καθορισμός ύψους καταβαλλόμενου τέλους ανά θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων με διάρκεια ισχύος έως τέσσερις (4) μήνες.
8. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.
9. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου.
10. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα.

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
ΤΑΚΤΙΚΑ                                          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γεώργιος Ίτσιος                             1. Μαρία Αρβανίτη
2. Χρυσόστομος Κυραϊλιδης                  2. Σπυρίδων Ράδης
3. Θεόδωρος Παυλίδης
4. Δημήτριος Ντούρος
5. Αλέξανδρος Γιουμίδης
6. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7. Χρήστος Λιανός
8. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Διευθύνσεις Δήμου (email)